Profil badawczy

Pracownicy Zakładu Komunikacji Kulturowej prowadzą badania w dziedzinie komunikacji audiowizualnej oraz współczesnej komunikacji językowej i literackiej. Ważne miejsce zajmuje refleksja teoretyczna nad stanem współczesnej kultury zglobalizowanego świata, w którym wiodącą rolę komunikacyjną przejmują nowe media. Procesy kulturowe ukazujące sprzeczne tendencje w rozwoju współczesnych społeczeństw i cywilizacji są przedmiotem analizy kulturoznawczej.

W Zakładzie Komunikacji Kulturowej prowadzi się badania nad językiem mediów z punktu widzenia trzech dyscyplin: językoznawstwa, medioznawstwa i literaturoznawstwa. Nie bez znaczenia są tu także powiązania języka mediów z problemami estetyki, antropologii, psychologii i socjologii. Istotnymi obszarami poddawanymi analizie są: komunikacja masowa, audiowizualna i elektroniczna, ale także komunikacja interpersonalna. Problematyka komunikacyjna znajduje także odzwierciedlenie w badaniach nad manipulacją i perswazją językową oraz ikoniczną, nad językiem reklamy i propagandy oraz nad strategiami public relations.

Pracownicy naszego Zakładu zajmują się także komunikacją międzykulturową. Badania te odnoszą się do problemów odmienności kulturowych, różnic wartości, modeli percepcyjnych oraz hybrydyzacji kultur. Badania dotyczą zagadnienia diaspory, konfliktów religijnych oraz współczesnego podróżowania po zglobalizowanym świecie. Najczęściej przyjmowaną perspektywą badawczą jest komparatystyka kulturowa, choć badania prowadzone w Zakładzie Komunikacji Kulturowej mają charakter interdyscyplinarny.

Dydaktyka

Zakład Komunikacji Kulturowej zapewnia kadrę dydaktyczną dla specjalności SPECJALISTA DS. REKLAMY I KONTAKTÓW Z MEDIAMI (studia licencjackie) i KOMUNIKACJA KULTUROWA (studia magisterskie) na kierunku kulturoznawstwo. Specjalność ma charakter interdyscyplinarny, odpowiadający profilowi badawczemu Zakładu. Szczegółowy opis specjalności znajduje się na stronie STUDENCI. Szczegółowy opis przedmiotów dostępny jest w zasobach naszego serwisu.

Szczegółowe opisy zainteresowań badawczych pracowników Zakładu Komunikacji Kulturowej znajdują się na stronach poszczególnych naukowców.

Sieci naukowe

Pracownicy Zakładu biorą aktywny udział w pracach różnych międzynarodowych sieci naukowych, zarówno jako ich członkowie, jak i jako członkowie Rad Redakcyjnych i Naukowych.Cultural Diversity and New Media (CultMedia)

Opis specjalności: Interdyscyplinarne badania nad nowymi mediami: Społeczeństwo – Tożsamość – Wiedza – Bezpieczeństwo.

Jednostki tworzące sieć naukową:

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach (Polska),
  • Brandenburgische Technische Univesität Cottbus (Niemcy),
  • Czeska Akademia Nauk w Pradze (Czechy),
  • Uniwersytet im. Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja),
  • Alpen-Adria Univesität Klagenfurt (Austria),
  • Univesität Potsdam (Niemcy),
  • Univesidad del Pais Vasco San Sebastian (Hiszpania).

Koło naukowe

Koło Komunikacji Kulturowej

Praktyki studenckie

Plany zajęć

Najnowsze publikacje

Afiliacje

Ważne linki

100 $ Laptop

Projekt zrealizowany przez MIT Media Lab dla UNESCO, którego celem jest dostarczenie najnowszych technologii społeczeństwom marginalizowanym w procesie globalizacji. Projekt zakłada masową produkcję tanich laptopów (u góry na zdjęciu), które będą dostarczane do szkół w biednych częściach świata.

100 $ Laptop