Doktoranci Profesora Tadeusza Miczki

Tematyka prac obejmuje zagadnienia związane z szeroko rozumianą komunikacją kulturową, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i analitycznym. Akcentowana jest problematyka komunikacji audiowizualnej, a także teoria nowych mediów, analiza filmoznawcza i kulturoznawcza oraz zagadnienia z zakresu komunikacji międzykulturowej w warunkach globalizacji.

 • mgr Justyna Kucharska: W poszukiwaniu „domu“. Literackie i filmowe świadectwa tożsamości diasporycznej w Kanadzie
 • mgr Bogdan Moczko: Filmowe adaptacje prozy Edwarda Morgana Forstera
 • mgr Barbara Głyda: Miasto – architektura – ciało człowieka. O przestrzeniach władzy
 • mgr Magdalena Kowalczyk: Film sportowy jako gatunek
 • mgr Małgorzata Cekiera
 • mgr Aleksandra Giera
 • mgr Karol Piekarski
 • mgr Matylda Sęk
 • mgr Magdalena Mikrut

Doktoranci Profesor Urszuli Żydek-Bednarczuk

Tematyka prac obejmuje zagadnienia językoznawcze, w szczególności aspekt pramatyczny i dydaktyczny. Akcentowane są zagadnienia analizy języka w mediach, komunikacji interpersonalnej oraz public relations i perswazji w komunikacji językowej.

 • mgr Joanna Kściuczyk: Współczesne nieliterackie teksty funeralne. Analiza pragmalingwistyczna
 • mgr Aleksandra Jankowska: Supermarkety i kompleksy handlowe w kulturze
 • mgr Katarzyna Korycińska-Skóra: Retoryka w przemówieniach polityków III Rzeczpospolitej. Nowa retoryka w dyskursie (języku) polityków
 • mgr Joanna Madej:Gry w komunikację we współczesnych kabaretach polskich

Doktoranci Profesora Bogdana Zelera

Tematyka prac obejmuje zagadnienia związane z komunikacją literacką, komunikacją międzykulturową i public relations. Istotnym elementem są tu analizy problemu literackości w nowych mediach oraz problematyka sacrum w komunikacji kulturowej.

Doktorzy wypromowani w Zakładzie Komunikacji Kulturowej

 • dr Katarzyna Krzan: Ekstaza w stylu pop. Doświadczenia mistyczne w kulturze popularnej (2006; Promotor: prof. T. Miczka);
 • dr Bolesław Kasza: Słowo i obraz w ilustrowanej literaturze dla dzieci i w grach komputerowych (2006; Promotor: prof. T. Miczka);
 • dr Anna Maj: Podróżowanie jako specyficzne doświadczenie percepcyjne w perspektywie komunikacyjnej (2006; Promotor: prof. T. Miczka);
 • dr Paweł Ciećwierz: Wampiryzm w mitologii ponowoczesnej (na przykładzie fantasy) (2006; Promotor: prof. T. Miczka);
 • dr Barbara Wolek: Estetyczne ujęcia szaleństwa w kulturze audiowizualnej. (2007; Promotor: prof. T. Miczka)
 • dr Anna Musielak: Karnawał jako specyficzne doświadczenie wizualne we współczesnej kulturze popularnej (2008; Promotor: prof. T. Miczka);
 • dr Beata Kasztelaniec: Widzieć i nie słyszeć. O ciszy w filmie fabularnym (2008; Promotor: prof. T. Miczka);
 • dr Zygmunt Barczyk: Adolf Dymsza na ekranie. O aktorstwie autorskim (2009; Promotor: prof. T. Miczka);
 • dr Joanna Aleksandrowicz: Pomiędzy płótnem a ekranem. Inspiracje twórczością Goi we współczesnym kinie hiszpańskim. (2010; Promotor: prof. T. Miczka; praca doktorska wyróżniona w konkursie Narodowego Centrum Kultury)
 • dr Magdalena Stec: Opis leksykalno-semantyczny pojęcia CHOROBA w dawnej i współczesnej polszczyźnie. (2009; Promotor: prof. U. Żydek-Bednarczuk)
 • dr Ilona Copik: Przestrzeń kulturowa Gliwic w literaturze Horsta Bienka. (2012; Promotor: prof. T. Miczka)


View Larger Map

Koło naukowe

Koło Komunikacji Kulturowej

Praktyki studenckie

Plany zajęć

Najnowsze publikacje

Afiliacje

Ważne linki

100 $ Laptop

Projekt zrealizowany przez MIT Media Lab dla UNESCO, którego celem jest dostarczenie najnowszych technologii społeczeństwom marginalizowanym w procesie globalizacji. Projekt zakłada masową produkcję tanich laptopów (u góry na zdjęciu), które będą dostarczane do szkół w biednych częściach świata.

100 $ Laptop