dr Julia Legomska

e-mail: juleg@poczta.onet.pl

Adiunkt w Zakładzie Komunikacji Kulturowej. Doktor nauk humanistycznych (od 2003). Z Zakładem Komunikacji Kulturowej związana od początku jego istnienia, od 2004 roku również jako członek zespołu badawczego Pracowni Języka w Mediach.

Ukończyła studia magisterskie na kierunku Filologia polska Uniwersytetu Śląskiego. Zarówno w pracy magisterskiej (Językowy obraz DOMU w słownikach i przysłowiach polskich oraz w powieściach Małgorzaty Musierowicz), jak i w rozprawie doktorskiej (Opis leksykalno-semantyczny pojęć PAŃSTWO, NARÓD, OJCZYZNA w dawnej polszczyźnie) przyjęła perspektywę historyczną, co pozwoliło jej obserwować zmiany w rozumieniu przez Polaków wspólnot, które tworzą. Wnioski formułowała na podstawie analizy materiału językowego, gdyż to język w różnych realizacjach i kontekstach jest głównym obszarem jej zainteresowań.

Wśród prowadzonych przez nią przedmiotów można wymienić logikę i semiotykę, język w mediach, komunikację językową, wstęp do teorii komunikacji, językoznawstwo pragmatyczne, metodykę nauczania języka polskiego.

Spis publikacji

 • „Prawdziwy mężczyzna nie uważa, że dziecko to sprawa kobiet”. Modelowanie wizerunku ojca w prasie adresowanej do rodziców. W: Oblicza komunikacji I. Perspektywy badań nad tekstem, dyskursem i komunikacją. T II. Red. I. Kamińska-Szmaj, T. Piekot, M. Zaśko-Zielińska. Seria: Język a komunikacja 12. Krakowskie Towarzystwo Tertium. Kraków 2006, s. 33-51.

 • Organizacja leksyki wokół pojęcia PAŃSTWO w dawnej polszczyźnie: PAŃSTWO — WŁASNOŚĆ. W: Staropolszczyzna piękna i interesująca. Zbiór studiów. T 1. Red. E. Koniusz, J. Cygan. Kielce 2006, s. 257-267.

 • Stan, stadło, stadko, postać w przestrzeni pojęć NARÓD i PAŃSTWO. W: Język. Literatura. Dydaktyka. Red. J. Opoka, A. Oskiera. Łódź 2003, s. 137-146.
 • U progu rozumienia pojęcia NARÓD. W: Śląskie studia lingwistyczne. Red. K. Kleszczowa, J. Sobczykowa. Katowice 2003, s. 173-178.

 • Dom — przestrzeń Borejków (Na podstawie powieści Małgorzaty Musierowicz). W: Studia i materiały polonistyczne. T. 5. Red. U. Żydek-Bednarczuk. Piotrków Trybunalski 2000, s.139-151.

 • Recenzja książki E. Polańskiego. M. Iwanowicz: Słownictwo i frazeologia w szkole. Wiadomości, ćwiczenia, testy dla gimnazjów i szkół średnich. Łódź 1999. W: Z teorii i praktyki dydaktycznej języka polskiego. Red. H. Synowiec. T. 16. Katowice 2001, s.147-150.

 • Współredakcja tomu pokonferencyjnego Rzecznicy prasowi a public relations [w druku].

Artykuły złożone do druku — po pozytywnej recenzji:

 • Kontekst kulturowy w rozwoju semantycznym leksemu NARÓD. W: Język a kultura. T. 18: Wielokulturowość w języku. Red. A. Burzyńska-Kamieniecka, A. Dąbrowska. Wrocław, s. 225-233.

Inne artykuły złożone do druku:

 • Między informowaniem a budowaniem więzi — retoryczne strategie w tekstach rzeczników prasowych policji. [Artykuł złożony do pokonferencyjnego tomu: Rzecznicy prasowi a public relations. Forum teorii i praktyki].

 • Słowotwórstwo a semantyka rozumienia w oglądzie historycznym — na przykładzie rekonstrukcji pojęć PAŃSTWO — NARÓD — OJCZYZNA. [Artykuł złożony do pokonferencyjnego tomu cyklu: Język a kultura].

Zainteresowania badawcze

 • semantyka
 • leksykologia
 • komunikacja językowa
 • język w mediach

Koło naukowe

Koło Komunikacji Kulturowej

Plany zajęć

Najnowsze publikacje

Afiliacje

Ważne linki

100 $ Laptop

Projekt zrealizowany przez MIT Media Lab dla UNESCO, którego celem jest dostarczenie najnowszych technologii społeczeństwom marginalizowanym w procesie globalizacji. Projekt zakłada masową produkcję tanich laptopów (u góry na zdjęciu), które będą dostarczane do szkół w biednych częściach świata.

100 $ Laptop