dr Anna Maj

e-mail: anna.maj@netlore.pl

Medioznawca i antropolog kultury, specjalizuje się w teorii komunikacji, problematyce dostępności i użyteczności w projektowaniu interakcji i mediach mobilnych, edukacji medialnej, socjologii Sieci i antropologii nowych mediów. Doktor nauk humanistycznych (2006), adiunkt w Zakładzie Komunikacji Kulturowej od 2008 roku. Autorka książki „Media w podróży” oraz licznych artykułów naukowych, redaktor naukowy 6 książek z zakresu nowych mediów i komunikacji (w tym 4 w języku angielskim). Kierownik licznych projektów badawczych i naukowo-edukacyjnych, m.in. projektu Dni Nowych Mediów (grant MKiDN 2008-2009), organizator konferencji i sympozjów o tematyce medialnej, komunikacyjnej i dostępnościowej. Współpracuje z Inter-Disciplinary Net (Oxford) (członek Steering Group projektów Cybercultures, Digital Memories i Visions of Humanity), CVHI (Glasgow) - Conferences for People with Vision and Hearing Impairment, Instytucją Kultury Ars Cameralis, Instytucją Kultury Katowice - Miasto Ogrodów i ASP w Katowicach. Dyrektor naukowy w Wydawnictwie Naukowym ExMachina, współtwórca projektu Cyberogród - platformy nowomedialnej w ramach kandydatury Katowic do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Wiceprezes Zarządu Instytutu Mediów w Katowicach. Otrzymała kilka stypendiów (w tym z Fundacji Nauki Polskiej i Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rektora Uniwersytetu Śląskiego), a także nagrodę Rektora UŚ. Uczestniczy w międzynarodowych projektach, m.in. sieci McLuhan in Europe 2011 oraz w projekcie Gruntvig: ENABLE - Network of ICT Supported Learning for Disabled People (University of Primorska).

Niedawno ukazała się jej książka doktorska „Media w podróży” (Wydawnictwo Naukowe ExMachina, Katowice 2010), za którą otrzymała Nagrodę Rektora Uniwersytetu Śląskiego oraz pięć książek pod jej redakcją naukową: Kody McLuhana. Topografia nowych mediów (współredakcja: Michał Derda-Nowakowski, z udziałem Derricka de Kerckhove'a. Wydawnictwo Naukowe ExMachina, Katowice 2009); The Real and the Virtual: Critical Issues in Cyberculture. (współredakcja Daniel Riha, Inter-Disciplinary Press, Oxford 2009); Digital Memories. Exploring Critical Issues (współredakcja Daniel Riha, Inter-Disciplinary Press, Oxford 2009); oraz: Amatorzy kontra profesjonaliści. Nowe formy komunikacji w kulturze współczesnej (Seria: Zeszyty Komunikacji Kulturowej, nr 1. Wydawnictwo Naukowe ExMachina, Katowice 2009, eBook) i Narodziny Nowego Człowieka. Komunikacja w dobie awatarów i cyborgów. Seria: Zeszyty Komunikacji Kulturowej, nr 2. Wydawnictwo Naukowe ExMachina, Katowice 2011, eBook).

Obecnie pracuje nad rozprawą habilitacyjną na temat nowych mediów, pamięci cyfrowej, dostępności i cyborgizacji oraz finalizuje przygotowanie do druku książki „Kolonizatorzy i turyści. Percepcja w podróży”. W Zakładzie Komunikacji Kulturowej prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu komunikacji masowej, zachowań komunikacyjnych, komunikacji audiowizualnej, nowych mediów i multimediów, problemów percepcji, antropologii mediów, edukacji medialnej, mediów interaktywnych oraz komunikacji w Internecie.

Spis publikacji

Publikacje po uzyskaniu stopnia doktora (VII 2006-I 2012):

Książki:

 • Media w podróży. Wydawnictwo Naukowe ExMachina, Katowice 2008, s. 320.
 • Kolonizatorzy i turyści. Percepcja w podróży [w przygotowaniu].

Redakcja książek:

Artykuły:

 • Mindware: technologie umysłu i umysł technologiczny w perspektywie antropologii mediów i badań nad komunikacją. W: Mindware. Technologie dialogu. Red. P. Celiński. Wyd. NINA-WSPiA-Warsztaty Kultury, Lublin 2011 [ss. 25; przyjęty do druku].
 • Mapy Google jako nowy model kognitywny. O imperium, które zbudowało mapę w skali 1:1, jego strategiach wizualizacyjnych i polityce. „Przegląd Kulturoznawczy” nr 2 (10),2011 [ss. 26; przyjęty do druku].
 • Derrick de Kerckhove, Anna Maj i Michał Derda-Nowakowski: Labyrinths of Memory, History and Identity / Labirynty pamięci, historii i tożsamości. W: Labirynt pamięci. Oblicza zła 1939-2009 / Memory Labyrinth. Faces of Evil 1939-2009. Wydawnictwo Ars Cameralis Silesiae Superioris i Wydawnictwo BWA w Katowicach, Katowice 2011, s. 8-29.
 • Intelligent Shoes, Smart Teeth and Lunch with Cyborg. The Change of Communication Paradigm: An Anthropological Analysis. In: Visions of Humanity. Ed. J.J. Copeland. Rodopi, Amsterdam-New York [przyjęty do druku 2010].
 • Cyfrowa pamięć turystów high-tech i media w podróży. Twittowanie i globalhood. „Kultura Popularna”, nr 3-4 (29-30), 2010 [ukazał się w lutym 2011], s. 58-65.
 • Intelligent Shoes, Smart Teeth and Lunch with Cyborg. Anthropological Reflections on the Change of Communication Paradigm. In: Emerging Practices in Cyberculture and Social Networking. Red. D. Riha, A. Maj. Rodopi, Amsterdam-New York, GA 2010, s. 25-40..
 • Accessibility in Design as Discourse and Praxis [współautor: Michał Derda-Nowakowski]. In: Conference and Workshop on Assistive Technologies for People with Visions and Hearing Impairment “Assistive Technologies for All Ages”. Ed. M. Hersh. University of Glasgow, [eBook, w przygotowaniu]
 • Digital Memories of High-Tech Tourists and Travelling Media. In: Digital Memories. Exploring Critical Issues. Red. A. Maj, D. Riha. Inter-Disciplinary Press, Oxford 2009, eBook.
 • Anthropology of Accessibility. The Perceptual Problems of Human-Computer Interactions, [współautor: Michał Derda-Nowakowski]. In: The Real and the Virtual: Critical Issues in Cybercultures. Ed. D. Riha, A. Maj. Inter-Disciplinary Press, Oxford 2009, s. 97-106, eBook.
 • Wikifikacja wiedzy, Travel 2.0 i globalhood. W: Kody McLuhana. Topografia nowych mediów. Red. A. Maj, M. Derda-Nowakowski. Wydawnictwo Naukowe ExMachina, Katowice 2009, s. 143-168.
 • Folksonomy as the Order of Knowledge. Towards the Ubiquitous Networked Society. In: Die Zukunft der Informationsgesellschaft. Kulturelle Vielfalt und neue Medien. Hg. G. Banse, M. Wieser, R. Winter. Trafo Verlag, Berlin 2009, s. 215-222.
 • Keitai ― marginalia jako sens komunikacji. „Kultura Współczesna” 2008, nr 4 (58), s. 117-127 (ukazał się 2009).
 • The Discourse of High-tech Tourists and the Change of Perceptual Paradigm in Travel Writing. In: From Brazil to Macao: Travel Writing and Diasporic Spaces. Universidade de Lisboa, Lisboa, ss. 10 [oddany do druku].
 • Cyber-communities in Their Quest for Free Culture. User-generated Content Portals in the Anthropological Perspective [współautor: Michał Derda-Nowakowski]. In: Humanity in Cybernetic Environments. Ed. D. Riha. Inter-Disciplinary Press, Oxford 2010, s. 227-236, eBook.
 • Cyber-communities in Their Quest for Free Culture. User-generated Content Portals in the Anthropological Perspective [wersja rozszerzona, współautor: Michał Derda-Nowakowski]. In: Frontiers of Cyberspace. Ed. D. Riha. Global Interdisciplinary Research Studies series, The Inter-Disciplinary Press, Oxford, ss. 14 [przyjęty do druku].
 • Dziennikarstwo społeczne jako nowy trend w kulturze. W: Internetowe gatunki dziennikarskie. Red. K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman. Seria: Edukacja medialna, podręcznik akademicki. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010, p. 119-127.
 • Folksonomia jako nowy model wiedzy. Komunikacyjne i kulturowe aspekty Web 2.0. W: COM.unikowanie w zmieniającym się społeczeństwie. Red. M. Niezgoda, M. Świątkiewicz-Mośny, A. Wagner. Wyd. Nomos, Kraków 2010, s. 390-395.
 • Wikifikacja wiedzy. Social bookmarking jako metoda konstruowania społeczności sieciowych. W: Język @ multimedia: Dialog ― konflikt. DSW, Wrocław [oddany do druku].
 • „Chmury wyobraźni i ładunki informacji”. Prolegomena do fotografii kolonialnej, „Opcje” czerwiec 2008, nr 2 (71), s. 36-41.
 • Dekolonizacja obrazów. Transkulturowość kina afrykańskiego w perspektywie komunikacji międzykulturowej. W: Wymiary transkulturowości. Red. M. Cymorek. Uniwersytet Śląski―Universitas, Katowice―Kraków, ss. 23 [oddany do druku].
 • Translations of Liberty. Internet as Communication Tool in the Anthropological Perspective, [współautor: Michał Derda-Nowakowski]. W: Trans/American, Trans/Oceanic, Trans/lation. Universidade de Lisboa, International American Studies Association [oddany do druku].
 • Transformacje wiedzy. Idee wiki, commons i social bookmarking oraz ich wpływ na redefinicję pojęcia, „Transformacje”, nr 2007-2008 (51-57), s. 181-197.
 • Samoświadomość podróżnika. Kapuściński i jego dekonstrukcja własnego doświadczenia. (Rozważania nad komunikacją międzykulturową). W: Ryszard Kapuściński. Portret dziennikarza i myśliciela. Red. K. Wolny-Zmorzyński, W. Piątkowska-Stepaniak, B. Nierenberg, W. Furman. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008, s. 237-244.
 • Konstruktywizm społeczny jako ideologia społeczeństwa sieciowego. W: Ideologie w słowach i obrazach. Red. I. Kamińska-Szmaj, T. Piekot, M. Zaśko-Zielińska. Oblicza komunikacji 2. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2008 [ukazał się w 2009], s. 227-234.

Publikacje napisane przed uzyskaniem stopnia doktora (2002-2006):

 • Oko podróżujące: dwa doświadczenia percepcyjne. O roli mediów w podróży. W: Nowa audiowizualność ― nowy paradygmat kultury? Red. E. Wilk, I. Kolasińska-Pasterczyk. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. 101-110.
 • Labirynt ponowoczesny. Rzecz o nowej architekturze i filmach Greenawaya. W: „Wolne gry”. Z problemów kultury współczesnej. Red. T. Miczka. Wyd. Para. Katowice 2007, s. 130-149.
 • Czy patrzenie jest towarem? Wpływ nowych mediów na współczesne doświadczenie percepcji-komunikacji-konsumpcji. W: Oblicza komunikacji 1: Perspektywy badań nad tekstem, dyskursem i komunikacją. T II. Red. I. Kamińska-Szmaj, T. Piekot, M. Zaśko-Zielińska. Seria: Język a komunikacja 12. Krakowskie Towarzystwo Tertium. Kraków 2006, s. 495-507.
 • W króliczej jamie czyli „Matrix” jako film-labirynt. W: Umysł — ciało — sieć. Red. W. Chyła, E. Stawowczyk-Tsalawoura. Wyd. Nauk. UAM. Poznań 2005, s. 73-85.
 • Opowieści o raju: język nowych mediów, podróże i turyści (o perswazji w mediach). W: Język a multimedia. Red. A. Dytman-Stasieńko, J. Stasieńko. Wyd. DSWE TWP. Wrocław 2005, s. 110-122.
 • Internet a nowa sztuka podróżowania (ujęcie kulturoznawcze). W: Oblicza Internetu. Red. M. Sokołowski. Wyd. Algraf. Elbląg 2004, s. 169-185.
 • Gadżetologia współczesnego kina. Raport mniejszości — prawie idealna wersja przyszłości. „Kultura Popularna” 2004, nr 2, s. 45-50.
 • Palimpsest urbanistyczno-kulturowy. O złożoności krymskiego miasta Kercz. „Teksty z Ulicy. Zeszyty Kulturoznawcze” 2004, nr 8, s. 41-57 (wydano 2005).
 • Nowe podróżowanie i nowe o nim pisanie. „Opcje” 2003, nr 4-5, s. 34-37.

Inne:

 • Introduction [współautor: Daniel Riha]. In: Digital Memories. Exploring Critical Issues. Ed. A. Maj, D. Riha. Inter-Disciplinary Press, Oxford 2009 [eBook opublikowany w serwisie Inter-disciplinary.net].
 • Introduction [współautor: Daniel Riha]. In: The Real and the Virtual: Critical Issues in Cybercultures. Ed. D. Riha, A. Maj. Inter-Disciplinary Press, Oxford 2009, s. ix-xv. [eBook opublikowany w serwisie Inter-disciplinary.net].
 • Amatorzy kontra profesjonaliści. Wprowadzenie. W: Amatorzy kontra profesjonaliści? Nowe formy komunikacji w kulturze współczesnej. Red. A. Maj. Seria: Zeszyty Komunikacji Kulturowej nr 1. Wydawnictwo Naukowe ExMachina, Katowice 2009. [eBook opublikowany w serwisie ExMachina.pl].
 • Narodziny Nowego Człowieka Wprowadzenie. W: Narodziny Nowego Człowieka. Komunikacja w dobie awatarów i cyborgów. Red. A. Maj. Seria: Zeszyty Komunikacji Kulturowej, nr 2. Wydawnictwo Naukowe ExMachina, Katowice 2011, eBook.
 • Derrick de Kerckhove: Umysł dotyku. Obraz, ciało, taktylność, fotografia [tłumaczenie z języka angielskiego]. W: Kody McLuhana. Topografia nowych mediów. Red. A. Maj, M. Derda-Nowakowski, z udziałem Derricka de Kerckhove. Seria: Medioznawstwo. Wydawnictwo Naukowe ExMachina 2009.
 • Dyskursy. Rozmowa z Derrickiem de Kerckhove - rozmowę przeprowadzili A. Maj, M. Derda-Nowakowski. „Netlore” 2006, nr 1.

Zainteresowania badawcze

 • antropologia mediów i psychologia percepcji
 • komunikacja nowomedialna i międzykulturowa
 • teoria i historia turystyki
 • dostępność i użyteczność w projektowaniu
 • projektowanie komunikacji i HCI
 • animacja kulturowa

Koło naukowe

Koło Komunikacji Kulturowej

Praktyki studenckie

Plany zajęć

Najnowsze publikacje

Afiliacje

Ważne linki

100 $ Laptop

Projekt zrealizowany przez MIT Media Lab dla UNESCO, którego celem jest dostarczenie najnowszych technologii społeczeństwom marginalizowanym w procesie globalizacji. Projekt zakłada masową produkcję tanich laptopów (u góry na zdjęciu), które będą dostarczane do szkół w biednych częściach świata.

100 $ Laptop