Praktyki studenckie

Wszyscy studenci licencjackich studiów dziennych zobowiązani są do zaliczenia trzytygodniowych praktyk przed końcem semestru 5 (najpóźniej do 15 marca). Praktyki studenckie można realizować w instytucjach kultury, wydziałach kultury urzędów miejskich czy urzędu wojewódzkiego, domach kultury, mediach (telewizja, radio, prasa, prasa internetowa, portale internetowe itp.), firmach zajmujących się animacją kulturową czy inną działalnością kulturalną (m.in. wydawnictwa, agencje reklamowe, agencje filmowe i interaktywne) lub w stowarzyszeniach i fundacjach o podobnych profilu. Studenci sami wybierają miejsce odbywania praktyki i sami uzyskują zgodę instytucji w tym zakresie.Przed praktyką należy:

1. Uzyskać wstępną akceptację instytucji, która będzie miejscem praktyki.

2. Pobrać poniższe dokumenty (studenci niepracujący pobierają: oświadczenie, porozumienie, skierowanie; studenci pracujący - patrz niżej).

3. Zgłosić się do opiekuna praktyk studenckich, dr Aliny Sordyl (studia dzienne) lub dr Aleksandry Dębskiej-Kossakowskiej (studia zaoczne), z kompletem wydrukowanych dokumentów (oświadczenie - 1 kopia, porozumienie - 2 kopie, skierowanie - 1 kopia).Po praktyce należy:

1. Przygotować raport, który potwierdzi opiekun praktyk w instytucji przyjmującej studenta.

2. Raport, podpisaną przez instytucję kopię umowy (tzw. porozumienia) oraz indeks (z wypełnionymi rubrykami na stronie 82) należy przedstawić do wglądu opiekunowi praktyk studenckich na Uczelni.

Studenci pracujący

Osoby, które pracują lub pracowały minimum 3 tygodnie (na umowę o pracę, umowę o dzieło czy umowę zlecenie) w instytucji czy firmie, których profil zgadza się z wymienionym powyżej, o ile wykonywana praca ma lub miała charakter odpowiadający profilowi studiów, mogą uzyskać zaliczenie praktyk studenckich na podstawie kopii umowy i pisma skierowanego do Pani Dziekan, które po wypełnieniu formularza oddaje się wraz z kopią umowy opiekunowi praktyk studenckich.

Koło naukowe

Koło Komunikacji Kulturowej

Praktyki studenckie

Plany zajęć

Najnowsze publikacje

Afiliacje

Ważne linki

100 $ Laptop

Projekt zrealizowany przez MIT Media Lab dla UNESCO, którego celem jest dostarczenie najnowszych technologii społeczeństwom marginalizowanym w procesie globalizacji. Projekt zakłada masową produkcję tanich laptopów (u góry na zdjęciu), które będą dostarczane do szkół w biednych częściach świata.

100 $ Laptop