Praktyki

Wszyscy studenci licencjackich studiów dziennych zobowiązani są do zaliczenia trzytygodniowych praktyk przed końcem semestru 5 (najpóźniej do 15 marca). Szczegółową informację na temat praktyk oraz dokumenty do pobrania można znaleźć na podstronie Praktyki.

Studia kulturoznawcze: komunikacja kulturowa

KOMUNIKACJA KULTUROWA to specjalność wybierana na trzecim roku przez studentów kulturoznawstwa w Instytucie Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego. Po ukończeniu kursu akademickiego student staje się specjalistą w zakresie różnorodnych form komunikacji z jej konsekwencjami kulturowymi, antropologicznymi i etycznymi. Licencjat uzyskuje tytuł specjalisty ds. reklamy i kontaktów z mediami. Jest to specjalność łącząca wiedzę i umiejętności w zakresie komunikacji audiowizualnej, współczesnej komunikacji literackiej i językowej, a także wpływu estetyki na komunikowanie się za pomocą nowych mediów we współczesnym świecie. W ramach zajęć procesy komunikacyjne analizowane są w czterech perspektywach badawczych: audiowizualności, literatury, języka i estetyki. Program specjalności łączy się z całym programem kształcenia na kulturoznawstwie, przy czym jest to jedyna specjalność w ramach kierunku, która nie tylko daje wiedzę teoretyczną o przemianach komunikacyjnych w kontekście nowych mediów i świadomość determinujących je procesów kulturowych, ale też rozwija praktycznie nowe kompetencje komunikacyjne.

Program specjalności KOMUNIKACJA KULTUROWA obejmuje zagadnienia z teorii komunikacji, komunikację masową i — w kontekście integracji europejskiej — komunikację międzykulturową. Następnie przekazuje się wiedzę dotyczącą komunikacji audiowizualnej, literackiej i językowej. Studenci poznają zagadnienia z zakresu estetyki i nowych mediów. Ostatni rok to zapoznanie się z problematyką analizy procesów komunikacyjnych, rozpoznawanie strategii, argumentacji i perswazji w różnych przekazach komunikacyjnych. Zwraca się tu uwagę na pogłębienie estetycznej świadomości studentów.

Student kulturoznawstwa kończący specjalność KOMUNIKACJA KULTUROWA posiada dobrą znajomość procesów komunikacyjnych i dostrzega ich przemiany we współczesnym świecie. Jest przygotowany do analizy i interpretacji zachowań komunikacyjnych w mediach. Zna rolę sztuki w procesach komunikacji kulturowej. Charakteryzuje się dużą kompetencją w zakresie sztuki i potrafi ją wykorzystać w procesie kształtowania komunikacji międzyludzkiej. Potrafi wykorzystać strategie językowe w polityce, public relations i reklamie. Posiada umiejętności analizy współczesnej literatury i innych tekstów kultury w kontekście mechanizmów kształtujących zachowania społeczne człowieka. Jest specjalistą przygotowanym do pracy w mediach, w reklamie i PR oraz w instytucjach kultury. Zobacz opis przedmiotów na specjalności KOMUNIKACJA KULTUROWA.

Koło Komunikacji Kulturowej

Studenckie Koło Naukowe Komunikacji Kulturowej działa przy Zakładzie Komunikacji Kulturowej od 2004 roku. Opiekunami Koła są prof. dr hab. Tadeusz Miczka, dr Anna Maj i mgr Justyna Kucharska. Celem Koła jest szerzenie wśród studentów zarówno teoretycznej, jak i praktycznej wiedzy z zakresu komunikacji kulturowej. Studenci realizują wspólnie projekty dotyczące komunikacji medialnej oraz komunikacji na poziomie interakcji (interpersonalnej, społecznej i międzykulturowej). Na spotkaniach Koła prezentowane i dyskutowane są postępy w realizacji projektów oraz formułowane są wnioski, które zyskują następnie postać tekstów i wystąpień wykorzystujących również techniki multimedialne. Pogłębiana jest także wiedza teoretyczna potrzebna do realizacji określonych projektów zaproponowanych przez studentów, a także umiejętność analizy tekstów kultury. Przy pomocy pracowników Zakładu Komunikacji Kulturowej oraz zaproszonych gości Koło organizuje również konferencje i seminaria, poświęcone każdorazowo innym zagadnieniom związanym z komunikacją kulturową. Umożliwiają one prezentację dokonań członków Koła na szerszym forum oraz zachęcają do dyskusji z naukowcami.

Działalność Koła ma przede wszystkim stworzyć przestrzeń dla samodzielnej aktywności badawczo-artystycznej, dla której nie ma miejsca w strukturze zajęć akademickich. Spotkania mają zachęcać do rozwijania pasji intelektualnych związanych z komunikacją kulturową oraz do przyjęcia otwartej postawy poznawczej wobec nowych technologii. Promowane jest tu nie tylko teoretyczne, ale i empiryczne podejście do mediów. Studenci sami decydują, jakie projekty indywidualne i grupowe zamierzają realizować, zgodnie z własnymi zainteresowaniami i potrzebami (np. badaniami przygotowującymi do pisania pracy magisterskiej). Koło realizuje także wyjazdowe konferencje i warsztaty medialne.

Więcej na temat dotychczasowych działań Koła można znaleźć w archiwum:

Koło naukowe

Koło Komunikacji Kulturowej

Praktyki studenckie

Plany zajęć

Najnowsze publikacje

Afiliacje

Ważne linki

100 $ Laptop

Projekt zrealizowany przez MIT Media Lab dla UNESCO, którego celem jest dostarczenie najnowszych technologii społeczeństwom marginalizowanym w procesie globalizacji. Projekt zakłada masową produkcję tanich laptopów (u góry na zdjęciu), które będą dostarczane do szkół w biednych częściach świata.

100 $ Laptop